ارتباط با مسئولین سازمان

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری شهرکرد
بهروز محمدپور رئیس سازمان 038-32274002-3
سیروس فرهی معاون فنی 038-32274002-3
لیلا علیزاده راهبر سرا 038-32223668
ایمان وارسته مسئول فنی 038-32223668
مسلم هاشمی مدیر پروژه و  کارشناس روابط عمومی 038-32274002-3
پیمان لطفعلیان کارشناس پشتیبانی 038-32223668
مریم همتیان مسئول پورتال و شبکه 038-32223668
فاطمه نظرپور امور اداری 038-32274002-3
حسین کشاورز مسئول حسابداری 038-32224849