اجراي سياســت هــاي امنيت شــبکه مجموعه شــهرداري

کد خبر: 22035 تاریخ انتشار: 1397/11/14 12:19:36
نمایش: 101
اخبار
محافظــت ســرمايه هــاي فيزيکي و مرتبــط بــا فنــاوري اطلاعــات و ارتباطات و مديريــت امنيــت اطلاعــات يکي از وظايف سازمان مي باشد.
خانم شهلا اشرفي ضمن بيان اين خبر افزود: يکــي از برنامــه هــا و اهــداف ســازمان، اجراي سياست هاي امنيت شبکه مجموعه شهرداري مــي باشــد که ســندي اســت جهــت بيــان برنامــه هاي ســازمان بــراي محافظــت ســرمايه هــاي فيزيکي و مرتبــط بــا فنــاوري اطلاعــات و ارتباطات. لذا به منظور مديريت صحيح امنيت اطلاعات، وقايع و شناسايي رخدادهاي امنيتي اين سازمان اقدام به خريد نرم افزار SIEM نمود که پس از برگزاري مراحل قانوني شرکت امن پردازان کوير يزد به عنوان شرکت برنده انتخاب گرديد.
 

افزودن دیدگاه